تغییر زمان آزمون جامعه شناسی فرهنگی ایران استاد گارسچی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امورفرهنگی:
آزمون درس جامعه شناسی فرهنگی ایران استاد گارسچی روز پنجشنبه مورخ 95/4/3 ساعت 11:30 الی 13 می باشد.