تغییر زمان آزمون عملی استاد جنانی

/قابل توجه دانشجویان استاد جنانی:
آزمون عملی ساز کلاسیک استاد جنانی روز دوشنبه مورخ 95/3/24 ساعت 16:30 با حضور آقای آزادآور بصورت ژوری برگزار می گردد .
* بهمراه داشتن کتاب برای کلیه دانشجویان الزامیست.