تغییر زمان آزمون عملی استاد سالمی

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی استاد سالمی از تاریخ 95/3/17 به روز یکشنبه مورخ 95/3/16 تغییر یافت.