تغییر زمان آزمون های عملی استاد کشاورزی

کلیه آزمون های عملی استاد کشاورزی به روز دوشنبه مورخ 95/3/17 تغییر یافت