تغییر زمان تحویل پروژه استاد ایوب زاده

قابل توجه دانشجویان استاد ایوب زاده:
زمان تحویل پروژه کاربرد رایانه در طراحی استاد ایوب زاده (خانم منتظری) به روز 95/3/30 ساعت 16:30 تغییر یافت.