تغییر زمان تحویل پروژه های استاد خانلری

قابل توجه دانشجویان استاد خانلری:
زمان تحویل پروژه های استاد خانلری به روز سه شنبه مورخ 95/4/1 در ساعات ذیل تغییر یافت:
– تدوین فیلم تلفیقی ساعت 9:30 الی 11
– تدوین کلیپ و تیزر ساعت 11 الی 12:30
– منشی گری صحنه ساعت 12:30 الی 14