تغییر زمان کلاس های استاد علیپور

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس شیوه نگارش در روابط عمومی استاد علیپور روز جمعه مورخ 95/2/24 استثنا به ساعت 7:30 الی 9 صبح تغییر یافت.
*********
حضور کلیه دانشجویان درس اصول تشریفات استاد علیپور روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 در کلاس میز نور الزامیست.
**********
کلاس کاربرد فناوری اطلاعات استاد علیپور روز جمعه مورخ 95/2/24 استثنا به ساعت 9 الی 11 صبح تغییر یافت.