تقاضای اجرای صحنه ای

تقاضای اجرای صحنه ای

دانشجویانی که قصد اجرای صحنه ای در سالن مرکز را دارند جهت بررسی و اعلام نظر مرکز در خصوص اجرا مورد تقاضا می توانند از فرم قرار داده شده در لینک زیر استفاده نمایند.

 

لینک فرم تقاضای اجرای صحنه ای

photo1