تمدید مهلت بارگذاری عکس در سامانه سجاد

دانشجویانی که تا کنون موفق به بارگذاری عکس در سامانه سجاد نشده اند تا روز دوشنبه مورخ 94/8/25 نسبت به بارگذاری اقدام نمایند

لازم به ذکر است که عواقب عدم بارگذاری عکس در موعد مقرر بر عهده دانشجو می باشد.