تمدید کارت دانشجویی

دانشجویان محترم توجه فرمائید:

تمدید کارت دانشجویی از مورخ 94/8/12 روز سه شنبه و تامورخ 94/8/21 روز پنجشنبه انجام می پذیرد.

ساعت مراجعه 9الی 15:30 می باشد. پنجشنبه ها تا ساعت 13

لازم به ذکر است که دانشجویان محترم باید

1-مبلغ 85%را در سایت آکادمی(سامانه انلاین)

2-مبلغ 15%را درسامانه سجاد

بصورت کامل تسویه نمایند و بعد به واحد مالی برای تمدید کارت دانشجویی به واحد مالی مراجعه نمایید.

تذکر:

  • دانشجو می بایست مبلغ بدهی خود رافقط و فقط  بصورت اینترنتی شخصاًپرداخت نمایدوجهت پرداخت به هیچ یک از کارشناسان مرکز مراجعه ننماید.
  • دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند می بایست پس ازبارگزاری عکس خود در سامانه سجاد به واحد آموزش مراجعه نمایند.
  • مهلت تعیین شده تمدید نمی گردد.