درس کاربرد فناوری اطلاعات استاد نصری از روز جمعه ها ساعت 18:15 الی 19:45 به یکشنبه ها ساعت 9 الی 10:30 انتقال یافت ، این تغییر بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس و موافقت استاد مربوطه و شورای آموزشی انجام گرفته است.