جبرانی استاد فروغی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس های جبرانی استاد فروغی

روانشناسی شخصیت  روز جمعه مورخ 4/10/94  ساعت 12:30- 10:30

روانشناسی اجتماعی روز جمعه مورخ 4/10/94  ساعت 13- 12:30

روانشناسی اجتماعی روز جمعه مورخ 4/10/94  ساعت 15- 13

برگزار می‌گردد.