جبرانی کلاس  استاد سعیدی درس مبانی تصویربرداری دانشجویان کاردانی تدوین در تاریخ 94/8/29 ساعت 8 الی 12:30

برگزار می گردد.