جبرانی کلاس  استاد سعیدی درس مبانی تصویربرداری دانشجویان کاردانی کمک کارگردانی در تاریخ 94/8/22 ساعت 8 الی 12:30

برگزار می گردد.