جلسه توجیهی آموزشی دانشجویان ورودی جدید (مهر 94)

 

روز چهارشنبه مورخ 29/7/94 با حضور معاون آموزشی و ریاست مرکز و مدیران گروه برگزار می‌گردد.

– کاردانی ورودی جدید ساعت 9 صبح

– کارشناسی ورودی جدید ساعت 10 صبح

* حضورکلیه دانجشوبان جدید الزامی است.