قابل توجه دانشجویان معماری

کلاس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد شریفی روز یکشنبه مورخ 94/9/29 به درخواست کلیه دانشجویان به روز یکشنبه مورخ 94/10/6 ساعت 10 موکول گردید.