حذفیات درس آهنگسازی 2 استاد لیموئی

دانشجو

درس رشته تعداد غیبت

پرتو بابادی

آهنگسازی 2 آهنگسازی 4
معصومه پورتحقیقی

آهنگسازی 2

آهنگسازی

4

فاطمه درویش آهنگسازی 2 آهنگسازی

3

محمد صادقی

آهنگسازی 2 آهنگسازی

4

یاسمین علی محمدی

آهنگسازی 2 آهنگسازی

3

مینا قومورلو

آهنگسازی 2 آهنگسازی

5

معصومه کریمی

آهنگسازی 2 آهنگسازی 4
مهشید گل زرد آهنگسازی 2 آهنگسازی

4

سید شهاب‌الدین مرتضوی

آهنگسازی 2 آهنگسازی 5

فهیمه مریدی فر

آهنگسازی 2 آهنگسازی

4

شهرزاد مهرنیا

آهنگسازی 2 آهنگسازی

3

سیدرضا موسوی آهنگسازی 2 آهنگسازی

3

میثم واژه آهنگسازی 2 آهنگسازی

3