دانشجویان حذفی استاد رضایی

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
مهدی  رهبر طالبی آواز گروهی موسیقی 6 غیبت
یوسف گل پروران تهرانی آواز گروهی موسیقی همه جلسات