کلیه دانشجویانی ورودی  932 که عکس خود را در سامانه سجاد بارگزاری کرده‌اندمی‌توانند جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد دبیرخانه و پاسخگویی (جناب آقای مختاری) مراجعه نمایند.