دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران ( آکادمی هنر تهران)

architecture

 دپارتمان معماری

 

مدیر دپارتمان: دکتر مسعود شالی امینی

dr shali amini

مشاهده پروفایل

دپارتمان معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران (آکادمی هنر تهران) مشتمل بر دوره های ذیل می باشد:

۱. کاردانی معماری داخلی

۲. کارشناسی معماری داخلی