قابل توجه دانشجویان محترم

جهت تحویل کار  درس فتوشاپ استاد ایوب زاده روز چهارشنبه مورخ 94/6/11  ساعت 14 الی 16 به آقای مختاری مراجعه نمائید.