ژوژمان های استاد صفائیان

قابل توجه دانشجویان گریم

کلیه ژوژمان های استاد صفائیان روز جمعه  مورخ 94/10/11 ساعت 12- 10 در اتاق گریم برگزار میگردد.