کلیه کلاس های استاد بویه روز یکشنبه مورخ 94/8/10 برگزار نمی گردد.