کلاس استاد زیدی روز دوشنبه مورخ 94/8/4 برگزار نمی گردد.