کلاس های استاد سخاوت دوست روز یکشنبه مورخ 94/7/19 برگزار نمی گردد.