کلاس های استاد قدمی یکشنبه مورخ 94/7/12 برگزار نمی گردد.