کلاس استاد پوراسماعیل پنجشنبه مورخ 94/6/26 برگزار نمی گردد.