کلاس استاد کیایی روز یکشنبه مورخ 94/6/22 برگزار نمی گردد.