کلاس استاد کیخوایی درس ارکستراسیون 2 و 3 روز چهارشنبه مورخ 94/8/6 برگزار نمی گردد.