کلیه ی کلاس های استاد صاحب الفصول روز پنجشنبه مورخ 94/8/7 برگزار نمی گردد.