کلاس استاد اسدی پور روز دوشنبه مورخ 94/6/23 برگزار نمی گردد.