کلاس های استاد نکویی سه شنبه مورخ 94/6/24 برگزار نمی گردد.