کارگاه طراحی استاد مسیبی روز شنبه مورخ 94/6/21 در ساعت 17 الی 20 برگزار نمی گردد.