عدم تشکیل و جبرانی کلاس آرایه چیدمان استاد ستوده

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاس آرایه و چیدمان استاد ستوده روز یکشنبه مورخ 95/2/5 تشکیل نمیگردد.
* لذا جبرانی درس مذکور در روز دوشنبه مورخ 95/2/6 ساعت 8 الی 10 در کلاس 501 برگزار میگردد.