عدم تشکیل کلاسهای استاد تحویلداری

کلیه کلاسهای استاد تحویلداری روز سه‌شنبه مورخ 94/7/14 تشکیل نمی‌گردد.