عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان معماری

کلیه کلاسهای استاد شریفی روز یکشنبه مورخ 94/1/15 تشکیل نمیگردد