عدم تشکیل کلاس‌های استاد مرادیان

کلیه کلا‌سهای استاد مرادیان روزهای شنبه مورخ 94/7/11 و روز سه‌شنبه مورخ 94/7/14 برگزار نمیگردد.