عدم تشکیل کلاس استاد آقا حسینی

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاس هندسه مناظر و مرایا استاد آقا حسینی روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 تشکیل نمی گردد.