کلاس روانشناسی استاد آیینه چی روز یکشنبه مورخ 94/8/3 برگزار  نمی گردد.