عدم تشکیل کلاس استاد اسماعیلی پور

کلیه کلاس های استاد اسماعیلی پور روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 برگزار نمی گردد