کلاس تنظیم شرایط محیطی استاد افشاری روز دوشنبه مورخ 94/6/23 برگزار نمی‌گردد.