کلاس های استاد جوادی روز شنبه مورخ 94/6/21 برگزار نمی گردد.