قابل توجه دانشجویان موسیقی

کلاس استاد حشمتیان ساعت 13- 15 روز شنبه مورخ 94/7/4 برگزار نمی گردد.