عدم تشکیل کلاس استاد ستوده

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاس آرایه و چیدمان استاد ستوده روز یکشنبه مورخ 95/2/19 تشکیل نمیگردد و کلاس جبرانی درس مذکور روز پنجشنبه مورخ 95/2/20 ساعت 8 الی 10 در کلاس 501 برگزار میگردد.