کلاس استاد عظیمی میرآبادی روز یکشنبه مورخ 94/8/3 برگزار نمی گردد.