کلاس استاد معماری روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 برگزار نمی گردد.