کلاس های استاد پاچناری روز یکشنبه مورخ 94/7/19 برگزار نمی گردد.