کلاس شناخت مواد خام و تجهیزات فنی روز سه شنبه مورخ 94/6/24 برگزار نمی گردد.