قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای استاد ندایی روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 تشکیل نمیگردد.