عدم تشکیل کلاس های استاد آزادآور

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای استاد آزادآور روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 تشکیل نمی گردد.